اخبار آوا ملک

جدیدترین اخبار صنعت ساختمان ، با ما بروز بمانید

 • تاریخ انتشار : 31 مرداد 1395
  مردم در هنگام خرید ، فروش ، رهن و اجاره حتما کد رهگیری بگیرند تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود حسام عقبائی افزود: با توجه به اینکه در فصل خرید و فروش مسکن به سر می بریم برای معاملات مسکن در مشاوران املاک سراسر کشور حتما به پروانه کسب توجه کنند و تصویر فرد مشاوره دهنده را با تصویرپروانه کسب مطابقت دهند وی ادامه داد : مشاوران املاک نیز باید از هرگونه قرارداد بدون کد رهگیری جلوگیری کنند و درصورت تخلف واحد صنفی پلمب خواهد شد عقبائی کد رهگیری را تضمین قرارداد ها دانست و افزود اگر افراد در دریافت کد رهگیری سهل انگاری کنند یک ملک ممکن است به افراد زیادی فروخته شود. مردم در هنگام خرید ، فروش ، رهن و اجاره حتما کد رهگیری بگیرند تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود حسام عقبائی افزود: با توجه به اینکه در فصل خرید و فروش مسکن به سر می بریم برای معاملات مسکن در مشاوران املاک سراسر کشور حتما به پروانه کسب توجه کنند و تصویر فرد مشاوره دهنده را با تصویرپروانه کسب مطابقت دهند وی ادامه داد : مشاوران املاک نیز باید از هرگونه قرارداد بدون کد رهگیری جلوگیری کنند و درصورت تخلف واحد صنفی پلمب خواهد شد عقبائی کد رهگیری را تضمین قرارداد ها دانست و افزود اگر افراد در دریافت کد رهگیری سهل انگاری کنند یک ملک ممکن است به افراد زیادی فروخته شود.
 • تاریخ انتشار : 31 مرداد 1395
  آقای محمد هاشم بت شکن مدیر عامل بانک مسکن از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی برای اجرای طرح وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن درهفته آینده خبرداد.   آقای محمد هاشم بت شکن درباره آخرین وضعیت اعطای وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن ابلاغیه بانک مرکزی گفت در مورد اعطای وام 60 میلیون تومانی مسکن ، بانک مسکن درخواست خود را به همراه الزامات لاینفک طرح به بانک مرکزی ارایه کرد و پس از موافقت اولیه بانک مرکزی و اعلام آن به بانک مسکن ، الزامات اجرای این طرح باردیگر با جزئیات به بانک مرکزی ارایه شد مدیر عامل بانک مسکن افزود: انتظار داریم با نظر مثبت اولیه ای که بانک مرکزی به اجرای طرح واصلاحات مد نظر بانک مسکن با هدف خود اتکایی مالی داشت طی هفته آینده در مورد اجرای طرح نظر رسمی خود را ابلاغ کند آقای محمد هاشم بت شکن ابلاغ نهایی بانک مرکزی را مربوط به جلسات متعدد در کمیسیون های تخصصی عنوان کرد و ادامه داد به محض آنکه اصلاحاتی که جزء الزامات اجرایی سقف تعیین شده از سوی بانک مسکن برای اعطای تسهیلات 60 میلیونی خرید مسکن است ازسوی بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ شود آمادگی داریم در کوتاهترین زمان آن را اجرایی کنیم وی افزود: یکی از مهمترین اصلاحات مد نظر بانک مسکن اخذ تدابیری برای جلوگیری از کسری بودجه منابع و خود اتکایی مالی بود و این تدبیری برای عدم خود اتکایی بانک به سایر منابع است امیداوریم که بانک مرکزی در هفته آتی بررسی خود را به اتمام برساند و با نظر موافق بخشنامه اجرای وام 60 میلیونی مسکن را به ما اعلام کند.
 • تاریخ انتشار : 31 مرداد 1395
  قاعده قرارداد ( ودیعه ) ماده 607 - ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه مجانا نگاهدارد ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند. ماده 608 - درودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد. ماده 609 - کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتا(یا ضمنا) مجازباشد. ماده 610 - درودیعه طرفین بایداهمیت برای معامله داشته باشندواگرکسی مالی راازکسی دیگرکه برای معامله اهلیت نداردبه عنوان ودیعه قبول کندبایدآنرابه ولی اوردنماید واگردریداوناقص یا تلف شودضامن است. ماده 611 - ودیعه عقدی است جایزاست. تعهدات ( امین )                                                                          ماده 612 - امین مال ودیعه را به طوری که مالک مقررنموده حفظ کند واگرترتیبی تعیین نشده باشد آنرا بطوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والاضامن است. ماده 613 - هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقررنموده باشدوامین ازبرای حفظ مال تغییرآن ترتیب رالازم بداندمیتواندتغییردهدمگراینکه مالک صریحاً نهی ازتغییر کرده باشدکه دراین صورت ضامن است. ماده 614 - امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به اوسپرده شده است نمی باشد مگر درصورت تعدی یا تفریط.. ماده 615 - امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتداراو خارج است. ماده 616 - هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود وامین ازرد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده وضامن تلف وهرنقص یا عیبی است که درمال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص هستند به فعل او نباشد. ماده 617 - امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگربا اجازه صریح یا ضمنی امانت گذار والا ضامن است. ماده 618 - اگر مال ودیعه درجعبه سر بسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آنرا بازکند والاضامن است ماده 619 - امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید ماده 620 - امین باید مال ودیعه را بهمان حال که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که درآن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست. ماده 621 - اگرمال ودیعه قهراًازامین گرفته شود و مشارالیه قسمت یا چیز دیگری بجای ان اخذ کرده باشد باید آنچه را که درعوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولی امانت گذارمجبوربقبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهررجوع کند. ماده 622 - اگروارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد. ماده 623 - منافع حاصله ازودیعه مال مالک است. ماده 624 -امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آنرا از او دریافت کرده است یاقائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون دراخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آنرا رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید. ماده 625 - هرگاه مستحق للفیر بودن مال ودیعه محقق گرددباید امین آنرابه مالک حقیقی ردکند واگرمالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است. ماده 626 - اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به وراث او . ماده 627 - درصورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود. ماده 628 - اگردراحوال شخص امانت گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجوررا دارد   ماده 629 - اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس ازرفع حجربه مالک مسترد شود. ماده 630 - اگرکسی مالی رابه سمت قیمومت یاولایت ودیعه گذاردآن مال باید پس ازرفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگراینکه ازمالک رفع حجرنشد باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد میگردد. ماده 631 - هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجر قیم یا ولی نسبت بمال صفیر یا مولی علیه وامثال آنها ضامن نمی باشد مگردر صورت تفریط یا تعدی و درصورت لستحاق مالک باسترداد از تاریخ مطالبه او وامتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هرنقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد. ماده 632 -کاروانسراداروصاحب مهماخانه وحمالی وامثال آنها نسبت به اشیاءاسباب یاالسبه واردین وقتی مسئول میباشندکه اشیاء واسباب یاالسبه نزدآنهاایداع شده باشدویا اینکه برطبق عرف بلد درحکم ایداع باشد. ماده 633 - امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد. ماده 634 - هرگاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است.
 • تاریخ انتشار : 31 مرداد 1395
  علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اعلام نمود: براساس مصوبه اوراق وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن در فرابورس هم عرضه می‌شود تا متقاضیان بدون سپرده گذاری هم بتوانند از این وام استفاده کنند حساب ممتاز بانک مسکن در گذشته وام ۳۵ میلیون تومانی خرید و ساخت و ۱۰ میلیون تومانی جعاله در اختیار متقاضیان می‌گذاشت که الان این وام به رقم ۶۰ میلیون تومان برای تهران، ۵۰ میلیون تومان برای مراکز استان‌ها و ۴۰ میلیون تومان برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است اما با وجود گذشت بیش از یک ماه از اعلام این وام هنوز خبری از ابلاغ به شعب بانک مسکن نیست و به نظر می‌رسد که پرداخت این وام با چالش مواجه شده و این درحالی است که بخشی از متقاضیان بازار مسکن با امید خانه دار شدن در انتظار ابلاغ این وام هستند مدیرعامل بانک مسکن در این رابطه اعلام کرد که بانک مسکن پیشنهاد داده به ازای همه حساب‌های تعهدی، سپرده قانونی ۲ درصد شود تا بانک، خود اتکا بدون کسری منابع عمل کند. بانک مرکزی موافقت اولیه خود را با این پیشنهاد اعلام کرده و بانک مسکن هم منتظر تصویب شورای پول و اعتبار است در واقع با وجودی که وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن قدرت خرید مناسبی را در اختیار خانوارها قرار نمی دهد اما بازهم بخشی از جامعه که به دنبال خرید واحدهای کوچک هستند، در انتظار ابلاغ این وام به سرمی برند در حالی که به نظر می رسد چالش پیش روی بانک مسکن، پرداخت این تسهیلات را با مشکل مواجه کرده است شعب بانک مسکن هر روز با متقاضیان مواجه هستند که برای اطلاع از آخرین وضعیت وام ۶۰ میلیون تومانی به بانک ها مراجعه می‌کنند و در انتظار ابلاغ این وام هستند کارمند یکی از شعب بانک مسکن در این باره به مهر گفت: روزانه مراجعات مردمی را برای پیگیری وام ۶۰ میلیونی داریم و حتی برخی افراد هر روز به شعبه بانک مراجعه می کنند اما هنوز ابلاغیه رسمی برای پرداخت این وام نداشته ایم بنابراین باید منتظر ماند و دید که ابلاغ وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن با چه شرایطی انجام می‌گیرد و آیا دست متقاضیان مسکن به این وام می‌رسد تا قدری بازار سوت و کور مسکن، رونق بگیرد.