• پکیج کامل خدمات آواملک

    با فعال سازی این تعرفه به امکانات زیر به مدت یک ماه دسترسی خواهید داشت

    • ثبت آگهی ملک به تعداد نامحدود
    • دسترسی به اطلاعات صاحبان ملک به تعداد نامحدود
    یک ماهه 100,000 تومان